Algemene voorwaarden

 
Algemene leasevoorwaarden van:
 
Dutch Dream Slaapcomfort B.V.
Geerweg 42 A
2461 EB Ter Aar
Inschrijfnummer K.v.K.: 28080321

 

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 

 1. 1. Deze algemene leasevoorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst tot het leasen van - met name - boxsprings door Dutch Dream Slaapcomfort B.V., gevestigd te Ter Aar, hierna te noemen “Dutch Dream”.
 2. 2. De wederpartij wordt verder aangeduid als “de lessee”.
 3. 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de lessee aangeduid met de term “de consument”.
 4. 4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Dutch Dream, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 5. 5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. 6. Onder “het object” wordt verstaan: de in de leaseovereenkomst nader omschreven roerende zaak die Dutch Dream aan de lessee ter beschikking stelt, met name boxsprings.
 7. 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 8. 8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

 

Artikel 2: Aanbod, offertes

 

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Dutch Dream mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht Dutch Dream niet tot de lease van een deel van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de leaseprijs.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de lessee verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Dutch Dream de opgegeven leaseprijzen en/of levertermijnen aanpassen.
 4. Het aanbod en de leaseprijzen gelden niet automatisch voor nieuwe overeenkomsten.
 5. Getoonde modellen evenals opgaven van (technische) specificaties, functionaliteiten, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Dutch Dream zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de lessee geen rechten ontlenen.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat beide partijen deze ondertekend hebben.
 2. Dutch Dream is pas gebonden aan:
  1. mondelinge afspraken;
  2. aanvullingen op of wijzigingen van deze algemene leasevoorwaarden of de leaseovereenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de lessee of zodra Dutch Dream - zonder tegenwerping van de lessee - met de uitvoering van de afspraken of overeenkomst is begonnen.

 

Artikel 4: Inschakeling derden

Als Dutch Dream dit nodig acht, mag zij derden inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 5: Leaseperiode en leaseprijs

 

 1. De leaseperiode en de leaseprijs worden in de leaseovereenkomst vastgelegd.
 2. De lessee is over de gehele overeengekomen leaseperiode de leaseprijs verschuldigd. Deze leaseperiode gaat in op het moment dat het object bij de lessee wordt afgeleverd.
 3. De leaseprijs is inclusief BTW en transportkosten naar het afleveradres, maar exclusief eventuele heffingen van overheidswege en declaraties van ingeschakelde derden.
 4. Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Dutch Dream (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of prijswijzigingen bij de door Dutch Dream ingeschakelde derden, mag Dutch Dream de overeengekomen leaseprijs dienovereenkomstig verhogen en aan de lessee in rekening brengen.
 5. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Dutch Dream kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Dutch Dream er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

 

Artikel 6: Aflevering van het object

 

 1. Tenzij partijen anders overeenkomen, zijn voor de bezorging overeengekomen termijnen nooit fatale termijnen. Indien Dutch Dream het object niet tijdig bezorgt, moet de lessee haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om het object alsnog te bezorgen.
 2. Bezorgen van het object geschiedt op het afleveradres en omvat tevens de montage en het gebruiksklaar maken van het object.
 3. De lessee zorgt ervoor dat:
  1. hij alle door Dutch Dream gewenste informatie inzake de aanvoer van het object tijdig aan haar ter beschikking stelt;
  2. op het overeengekomen afleveradres voldoende losfaciliteiten aanwezig zijn en het object onmiddel­lijk na aankomst in ontvangst wordt genomen. Indien de lessee een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag Dutch Dream de daaruit voorvloeiende kosten bij de lessee in rekening brengen.

 

Artikel 7: Eigendom

 

 1. Gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst is en blijft het object eigendom van Dutch Dream.
 2. Het is de lessee gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst niet toegestaan het object te vervreemden of daarover als ware hij eigenaar of anderszins te beschikken, of namens Dutch Dream aan derden toezeggingen te doen of met derden enige overeenkomst aan te gaan met betrekking tot het object.
 3. De lessee informeert Dutch Dream direct indien er sprake is van beslaglegging op het object - daaronder begrepen fiscaal bodembeslag - of indien er gegronde vrees bestaat voor beslaglegging. De lessee informeert de beslaglegger direct dat het object eigendom is van Dutch Dream;
 4. De omstandigheid dat de lessee het object ten gevolge van beslaglegging niet kan gebruiken, ontslaat hem niet van de verplichting tot het betalen van de leaseprijs.
 5. De eigendom van het object gaat van rechtswege over van Dutch Dream op de lessee op het moment dat de lessee alle ingevolge de leaseovereenkomst verschuldigde betalingen - waaronder de totale leaseprijs - heeft voldaan alsmede aan alle overige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 6. Dutch Dream mag alle rechten - en eventueel ook alle verplichtingen - voortvloeiend uit de leaseovereenkomst, aan derden overdragen.

 

Artikel 8: Verplichtingen lessee - gebruik - onderhoud - herstel

 

 1. De lessee zorgt er voor dat:
  1. hij het object conform de door Dutch Dream gegeven of verstrekte instructies, handleidingen, gebruiks- of behandelingsvoorschriften e.d. gebruikt;
  2. het object gedurende de leaseperiode in goede staat blijft. De lessee is aansprakelijk voor alle tijdens de leaseperiode ontstane schade evenals voor verlies en diefstal en meldt deze direct na ontstaan of constatering aan Dutch Dream onder opgaaf van alle bijzonderheden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging. Herstel van schade of defecten en het vervangen van kapotte onderdelen mag alleen worden uitgevoerd door Dutch Dream of - na haar uitdrukkelijke toestemming - op aanwijzing van Dutch Dream;
  3. het object gedurende de leaseperiode in ieder geval verzekerd is voor de gebruikelijke risico’s, zoals schade, verlies (al dan niet door diefstal) en tenietgaan van het object. Indien het object verloren gaat of onherstelbare schade oploopt, vergoedt de lessee aan Dutch Dream een schadevergoeding ter grootte van de nieuwwaarde van het object verminderd met de verstreken leasetermijnen.
 2. De lessee mag het object niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Dream naar een ander adres verplaatsen dan het adres waarop het object door Dutch Dream is afgeleverd.
  De lessee heeft gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst het recht om eenmalig kosteloos gebruik te maken van de verhuisservice van Dutch Dream.
 3. Retournering van het object aan Dutch Dream voor herstelwerkzaamheden, geschiedt voor rekening en risico van de lessee, tenzij partijen anders overeenkomen. Retourzending geschiedt op een door Dutch Dream te bepalen wijze.
 4. De lessee mag alleen wijzigingen op/aan het object aanbrengen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Dream. De kosten van deze wijzigingen/aanpassingen zijn voor rekening van de lessee.
 5. Dutch Dream behandelt de door de lessee verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Dutch Dream mag de staat van het object/de wijze waarop het object wordt gebruikt tijdens de leaseperiode controleren. De lessee verleent Dutch Dream/diens gemachtigde in dit kader toegang tot het object.

 

Artikel 9: Risico van opslag informatie

 

Dutch Dream bewaart alle van de lessee ontvangen infor­matie gedurende de looptijd van de overeenkomst en slaat deze op zorgvuldige wijze op. Indien deze informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verwerkt Dutch Dream de informatie conform deze verordening en meldt zij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie eveneens conform deze verordening. Dutch Dream is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Dutch Dream of het leidinggevend personeel op directieniveau. De lessee zorgt er voor dat hij altijd het origineel of een kopie bewaart van de aan Dutch Dream verstrekte informatie.

 

Artikel 10: Klachten

 

 1. De lessee controleert het object direct bij ontvangst. Hij meldt de hierbij geconstateerde zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen e.d. op dat moment aan Dutch Dream, zodat deze kunnen worden aangetekend op de overeenkomst of begeleidende bon. Bij gebreke van een dergelijke melding, wordt het object geacht zonder gebreken/defecten en in onbeschadigde staat aan de lessee ter beschikking te zijn gesteld.
 2. Overige klachten meldt de lessee direct na ontdekking schriftelijk aan Dutch Dream. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de lessee.
 3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de lessee niet op.
 4. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 5. De lessee stelt Dutch Dream in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of Dutch Dream de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de lessee, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de lessee.
 6. Retourzending vindt plaats op een door Dutch Dream te bepalen wijze.
 7. Geen klachten zijn mogelijk indien er na ontvangst door de lessee - al dan niet technische -aanpassingen/wijzigingen zijn aangebracht in/aan het object.

 

Artikel 11: Garanties

 

 1. Dutch Dream staat gedurende de leaseperiode in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het object maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. Indien voor het object door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven geldt die garantie op gelijke wijze tussen partijen. Dutch Dream informeert de lessee hierover.
 3. Indien het doel waarvoor de lessee het object wil gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Dutch Dream alleen dat het object hiervoor geschikt is, indien zij dit schriftelijk aan de lessee heeft bevestigd. Pas na deze schriftelijke bevestiging mag de lessee het object conform zijn bedoeling gebruiken.
 4. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt Dutch Dream - naar haar keuze - voor kosteloos herstel of vervanging van het object dan wel voor terugbetaling van of een korting op de leaseprijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 5. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van het object, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Dutch Dream. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de leaseprijs verlangen.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Dutch Dream gegeven garanties aanvaardt Dutch Dream geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Dutch Dream is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Dutch Dream voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De lessee neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Dutch Dream aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht van Dutch Dream altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Dutch Dream gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Dutch Dream beperkt tot maximaal de leaseprijs voor het object.
 5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de lessee Dutch Dream hiervoor aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. Dutch Dream is niet aansprakelijk - en de lessee kan geen beroep doen op een toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan door:
 8. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het object of gebruik in strijd met de door/namens Dutch Dream verstrekte instructies, handleidingen, bedienings- of gebruiksaanwijzingen of behandelingsvoorschriften;
 9. fouten of onvolledigheden in de door/namens de lessee aan Dutch Dream verstrekte informatie;
 10. of doordat door/namens de lessee reparaties of overige werkzaamheden/bewerkingen aan het object zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Dutch Dream.
 11. De lessee is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Dutch Dream voor eventuele aanspraken van derden.
 12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Dutch Dream of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Dutch Dream de lessee vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

 

Artikel 13: Betaling

 

 1. Dutch Dream mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling van de leaseprijs vragen.
 2. Betaling vindt maandelijks bij vooruitbetaling plaats middels automatische incasso. De lessee zorgt ervoor dat er voldoende saldo op de opgegeven rekening staat om de maandelijkse betaling te kunnen laten plaatsvinden.
 3. Indien geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de lessee aan Dutch Dream een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Dutch Dream bovendien aan de lessee buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 6. Dutch Dream geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
 7. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 8. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 9. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 10. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 11. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Dutch Dream de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 2. Indien er sprake is van het uitblijven van volledige betaling, stelt Dutch Dream de lessee schriftelijk in gebreke en gunt hem daarbij nog een termijn van 14 dagen waarbinnen de lessee alsnog moet betalen. Indien betaling na verloop van deze termijn wederom uitblijft en de betalingsachterstand 3 maanden of meer bedraagt mag Dutch Dream haar dienstverlening na kennisgeving hiervan aan de lessee opschorten totdat er volledig is betaald of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld of de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden. Onder opschorting kan in dit kader worden verstaan het terughalen van het object door Dutch Dream. Alle schade die Dutch Dream hierdoor lijdt evenals de kosten voor het terug leveren van het object aan de lessee zijn voor rekening van de lessee.
 3. Ontvangen betalingen brengt Dutch Dream eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 4. De lessee mag de vorderingen van Dutch Dream niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Dutch Dream heeft. Dit geldt eveneens indien de lessee (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

 

Artikel 14: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid

 

 1. Dutch Dream mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de lessee ontbinden op het tijdstip waarop de lessee:
 2. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
 3. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 4. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 5. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 6. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 7. De lessee informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 15: Overmacht

 

 1. Bij overmacht van de lessee of Dutch Dream, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de lessee ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de lessee voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van Dutch Dream wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Dutch Dream, van de door haar ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Dutch Dream: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Dutch Dream of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (af)leveringsproblemen en het verloren/teniet gaan of beschadigd raken van het object op een zodanig tijdstip dat Dutch Dream het object in redelijkheid niet kan hebben vervangen of hersteld bij aanvang van de leaseperiode.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de lessee zijn verplichtingen jegens Dutch Dream tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 16: Annulering, opschorting

 

 1. Indien de lessee de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Dutch Dream van de lessee een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Dutch Dream en afhankelijk van de al verrichte voorbereidingen of gemaakte kosten bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen (resterende) leaseprijs.
 2. De lessee vrijwaart Dutch Dream voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 3. Dutch Dream mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de lessee betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de lessee.
 4. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de lessee, is de vergoeding voor alle al gemaakte kosten per direct opeisbaar en mag Dutch Dream deze bij de lessee in rekening brengen. Dit geldt ook voor alle gedurende de opschortingperiode te maken/gemaakte kosten.
 5. Kosten die voor Dutch Dream voortvloeien uit het hervatten van de uitvoering van de overeenkomst, zijn voor rekening van de lessee. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Dutch Dream de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de lessee ontbinden.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Dutch Dream, maar Dutch Dream behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de lessee.
 3. Ongeacht de keuze van Dutch Dream, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Dutch Dream.

 

Datum: 20 augustus 2018

 

Download PDF hier.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »